FLUID SEALING TECHNOLOGIES

for DEMANDING APPLICATIONS

YOUR CENTRAL & EASTERN EUROPEAN PARTNER

Terms & Conditions of Trade

Общи Условия за Продажба

където "ДАНКО ИНДУСТРИ" ООД е страната извършваща продажба, и/или е доставяща и/или продаваща Доставки, на Купувач.

1. Преамбюл

“Данко Индустри” ООД (“Дружеството”), се идентифицира се с ДДС номер BG201536526, и е продаващата / доставящата страна. То сключва договори за доставка на стоки и услуги единствено и само при спазване на настоящите Условия, съгласно каталозите на Производителя заедно с "Потвърждение на Поръчка“, и в съответствие със стандартите за съответствие на Дружеството, като всяко лице, което желае да бъде снабдявано със стоки от Дружеството („Купувач”) трябва приеме тези Условия. Тези Условия уреждат всички отношения между него и Дружеството и имат предимство пред всички други срокове, условия, гаранции и декларации, независимо дали са писмени или устни, изрични или подразбиращи се, дори ако се съдържат в документи на Купувача, които определят, че условията на Купувача имат преимуществена сила. Анексите, допълненията и измененията на настоящите Условия ще бъдат валидни само ако са приети в писмена форма и са подписани от упълномощените представители на Дружеството. "Договор за продажба" се счита поисканото и след това изготвено от Дружеството и предоставено на Купувача "Потвърждение на Поръчка", и/или Проформа Фактура, и/или Фактура, и/или Упаковачни Документи, или друг договорен документ потвърден от двете страни, заедно с тези Общи Условия, както и всички други документи изготвени от Дружеството и приложени към продажбата/доставката. "Доставките" могат да включват продукти, компоненти и/или услуги.

2. Поръчки

Приемането на ценовата оферта, предоставена от Дружеството, трябва да бъде в писмена форма. Няма да се счита, че между Дружеството и Купувача възникват договорни отношения, освен ако и докато Дружеството не потвърди писмено приемането от страна на Купувача на ценовата оферта на Дружеството или не достави стоките и/или услугите. Ценовите оферти от страна на Дружеството се правят без ангажимент и могат да бъдат оттеглени или изменяни по всяко време преди издаване на писменото потвърждение от страна на Дружеството, че Купувачът е приел е ценовата оферта. Освен ако не бъде оттеглена преди това, ценовата оферта на Дружеството може да се приеме в рамките на срока, посочен в офертата, а ако не е посочен такъв срок, в рамките на 30 дни след датата на издаване на офертата. Приемането на ценовата оферта на Дружеството се счита за приемане на тези Условия от страна на Купувача. При приемане на ценова оферта съгласно този член, настоящите Условия стават част от договора между Купувача и Дружеството („Договорът”), като при приемането им Купувачът (i) не е разчитал на уверения, гаранции и декларации на Дружеството, различни от тези, които са изрично посочени в Договора и (ii) е преценил и определил пригодността на стоките за неговите цели и за всяко от техните отделни приложения.

3. Условия на плащане

Условията на плащане се определят в ценовата оферта на Дружеството и не могат да се променят, освен ако промените не са договорени между страните в писмена форма. Върху просрочените плащания ще се начислява лихва от 0,1% на ден след датата на падежа (преди и след съдебното решение, ако има такова) до пълното им плащане. Дружеството (без ущърб на други права или средства на защита, с които разполага) също така има право да прекрати всички договори с Купувача, да спре всички стоки на път или временно да преустанови доставките, както и да начисли такса за съхранение за всички недоставени стоки, в случай че Купувачът не успее да извърши плащане на датата на падежа. Освен ако Дружеството не е приело друго в писмена форма, всички цени са франко склада на Дружеството и не включват разходи за опаковка и приложимия данък добавена стойност или други данъци върху продажбите, които Купувачът е длъжен да заплати.

4. Промяна на цената

Ако преди доставката на стоките на Купувача, цената/стойността на стоките се увеличи поради данъци, митнически налози и/или други задължения, които са начислени или платени, Дружеството си запазва правото да увеличи цената на стоките, посочена в ценовата оферта, като предостави предизвестие в разумен срок за размера на допълнителния разход или разходи за Дружеството.

5. Доставка

Условията на доставка са съгласно последната редакция на ICC INCOTERMS и трябва да бъдат посочени в ценовата оферта на Дружеството. Те могат да се изменят само с писмено споразумение между страните. Дружеството си запазва правото по свое еднолично усмотрение да прави частични доставки на стоки и/или услуги. В този случай за всяка такава частична доставка ще се плаща отделно от Купувача.

6. Форсмажор

Дружеството ще положи всички разумни усилия, за да осигури спазване на датите на доставка, но срокът за доставка няма да се счита за съществено условие на този договор. Ако по някакъв начин Дружеството бъде възпрепятствано или му бъде попречено поради причина извън неговия разумен контрол (включително, но не само стачки, локаут или други колективни протести на служители/работници, ембарго за внос или износ, намеса на правителството, промяна на валутни курсове и закъснения при превоза) да спази тези дати на доставка, Дружеството не е длъжно да извърши доставка на стоките и/или услугите, за които е сключен договор за производство, продажба и/или доставка, и Дружеството не носи никаква отговорност за загуби или вреди, претърпени от Купувача в резултат на такава невъзможност за доставка или забавяне на доставката, когато е било възпрепятствано или му е било попречено както е посочено по-горе. Съществуването на форсмажорни обстоятелства се удостоверява с протокол, издаден от съответната търговска палата (за България това е Българска търговско-промишлена палата) или друг компетентен орган.

7. Риск

Рискът от погиване или повреждане на стоките преминава върху Купувача:

· В случай на стоки, които трябва да бъдат прибрани от Купувача, на по-ранната от следните две дати: датата на получаването им или при изтичането на 7 дни от писменото уведомление на Дружеството, че тези стоки са готови за доставка/приемане, като Дружеството има право да поиска да му бъде възстановена разумна такса за съхранение на стоките след изтичането на този срок;

· В случай на стоки, които трябва да бъдат изпратени или доставени на Купувача, в момента на доставката на тези стоки, или ако доставката не е приета, рискът преминава, когато е налице възможността за осъществяване на доставката от Дружеството, при условие, че Купувачът може да предявява претенции към Дружеството, че стоките или част от тях са повредени или погинали при транспортирането в рамките на 4 работни дни от доставката на Купувача, в противен случай стоките ще се считат за надлежно доставени в съответствие с договора и всички претенции от страна на Купувача ще се считат за неоснователни.

8. Владение и собственост

Дружеството си запазва собствеността върху всички стоки, доставяни на Купувача, до получаването от страна на Дружеството на плащане в пълен размер, както и всички други дължими суми по отношение на стоките, продавани от Дружеството на Купувача по силата на договор между Дружеството и Купувача, освен ако страните писмено не се договорят за друго.

9. Инструментариум

В случай че Дружеството трябва да осигури специални форми/калъпи за производството на стоките, поръчани от Купувача, и ако не е договорено друго в писмена форма, тези форми/калъпи ще се използват изключително за производството на поръчките на Купувача и част от разходите за тези форми/калъпи ще са за сметка на Купувача. Формите/Калъпите остават собственост на Дружеството.

10. Чертежи, спецификации и др.

· Всички описания, чертежи, илюстрации, информация или данни за размери или параметри, стандарти, декларации или подробности за работата, характеристики или други описания, което не се съдържат в документацията по договора, се предоставят без отговорност и ангажимент и не представляват част от описанието на стоките и/или услугите, доставени или които ще бъдат доставени, така че Дружеството не носи отговорност по отношение на тях.

· Всички планове, чертежи, дизайн, спецификации и други писмени технически материали, които са част от договора или са предоставена във връзка с него, остават собственост на Дружеството и не могат да се копират или предоставят на трети лица без предварителното писмено съгласие на Дружеството. Купувачът се задължава незабавно да ги върне на Дружеството при поискване от страна на последното.

· Дружеството си запазва правото да прави всякакви промени в спецификациите на стоките и/или услугите, които са необходими за осигуряване на съответствие с приложимото законодателство по отношение на безопасността или други законови изисквания, или когато промените няма да засегнат съществено качеството или експлоатационните характеристики на стоките и/или услугите.

11. Търговски наименования и търговски марки на Купувача

Ако Купувачът поиска някои от стоките, които е поръчал, да носят негови търговски марки или търговско наименование и поради някаква причина не е в състояние да приеме тези стоки, без ущърб на всички други свои права по Договора, Дружеството си запазва правото да продаде стоките, които носят търговска марка или търговско наименование на Купувача, на трето лице. Купувачът заявява и гарантира, че е оторизиран да използва или да оторизира трети лица да използват всички търговски марки или търговски наименования, които иска от Дружеството да носят стоките.

12. Качество, условия на гаранции и описание на стоките

· Дружеството гарантира, че материалите и изработката на стоките, които продава, отговарят на каталозите на Производителя, в които стоките са описани. Ако Купувачът уведоми Дружеството писмено, че стоките не са били доставени според определеното по-горе, и това е установено по-начин, които удовлетворява Дружеството, тези стоки ще бъдат заменени или ремонтирани (по преценка Дружеството) и условията на гаранцията, определени в този член, ще се прилагат по отношение на заменените или ремонтираните стоки. Стоки не могат да се връщат на Дружеството без неговото предварителното писмено съгласие.

· Посочената по-горе гаранция се прилага по отношение на случаи, когато Купувачът предостави писмено известие в рамките на шест месеца от датата на доставката или, респективно, на замяната/ремонта на стоките. В случай на замяна или ремонт, срокът на отговорността на Дружеството не може да надвишава 12 месеца от първоначалната дата на изпращане на стоките, след което всички претенции по отношение на замяната или ремонта на стоките ще се считат за неоснователни.

· Отговорността на Дружеството по отношение на такива стоки се ограничава само до замяна или ремонт и Дружеството при никакви обстоятелства не носи отговорност (до степента, позволена от закона) за загуби или повреди от какъвто и да е вид, претърпени от страна на Купувача, независимо от това как са били причинени.

13. Отговорност

Купувачът носи отговорност за съответствието на инсталацията със съответните разпоредби за безопасност, които са издадени от компетентните органи и са в сила на мястото на експлоатация.

14. Ограничения на отговорността

Отговорността на Дружеството по или във връзка с Договор е ограничена до общата брутна стойност на съответното „Потвърждение на Поръчка“ или касаещата се уговорена доставка.

Дружеството при никакви обстоятелства не носи отговорност пред Купувача във връзка с претенции за непреки или последващи вреди, възникнали по или във връзка с Договор.

15. Количества

Доколкото това е разумно осъществимо, ще бъде доставено поръчаното количество от страна на Купувача, като Дружеството обаче си запазва правото да променя количеството с максимум от плюс или минус 10%. Фактурата за стоките ще се базира на действително доставеното количество по обичайната цена.

16. Частично изпълнение

В случай на частично изпълнение на поръчка поради някои от събитията, посочени в член 6 по-горе от настоящите условия, Дружеството има право да получи частично плащане за доставените стоки/услуги, без това да засяга неговите права в случай на неизпълнение от страна на Купувача. Независимо от всички други права, с които Дружеството разполага, ако Купувачът откаже или отмени определена поръчка, той е длъжен да обезщети Дружеството за всички загуби и разходи, понесени от Дружеството (включително пропуснати ползи).

17. Патенти

· Дружеството не поема ангажимент, че стоките към момента на доставката, или планове, информация, чертежи/дизайн или спецификации, предоставени във връзка с тях, няма да наруши/ат или да доведе/ат до нарушение на някакви спецификации, патентни свидетелства, патенти, регистриран дизайн, търговска марка или други права на индустриална или интелектуална собственост. Купувачът носи отговорност всеки дизайн или инструкции, предоставени или дадени от него, да не нарушават или да не водят до нарушение от страна на Дружеството на каквито и да е патенти, регистриран дизайн, търговска марка или други права на индустриална или интелектуална собственост при изпълнение на Договора, и Купувачът е длъжен да обезщети Дружеството за всички загуби, претенции, щети, санкции и разходи, за които Дружеството може да носи отговорност във връзка с работата, която се изисква да бъде извършена в съответствие с такъв дизайн или инструкции.

· Продажбата на стоките от Дружеството не предоставя на Купувача лиценз или право да използва изобретения, патенти, регистриран дизайн, търговски марки или други права на индустриална или интелектуална собственост, притежавани или контролирани от Дружеството или негово свързано лице, с изключение на правата по такива изобретения, патенти, регистрирани дизайни, търговски марки или друго право на индустриална и интелектуална собственост, използването на които се изисква за нормалната употреба на тези стоки.

18. Подизпълнители

Дружеството може да възложи на подизпълнители изпълнението на всички или на част от своите задължения по този договор.

19. Прекратяване

В следните случаи:

· ако Купувачът прехвърли, продаде, преотстъпи, ипотекира, учреди тежести или залог, или извърши други разпоредителни действия с (а) всички или почти всички свои активи или (б) контролния пакет от акциите/дяловете на своето предприятие;

· ако Купувачът се слее със или влее в друго търговско дружество или друго лице, или ако допусне едно или повече търговски дружества или други лица да се слее/ят със или влее/ят в него;

· ако Купувачът стане обект на производство по несъстоятелност, неплатежоспособност, преобразуване, ликвидация, прекратяване или прехвърляне/цесия в полза на кредитори, или ако бъде извършено действие или настъпи събитие (включително, но не само предпазен конкордат), което (съгласно приложимото право) има същия ефект като този на гореизброените действия или събития.;

· ако срещу Купувача бъде произнесено съдебно решение за запор върху финансови средства или бъде наложено принудително изпълнение върху производствени мощности или активи, притежавани или заемани от Купувача;

· ако Купувачът пресрочи плащане по фактура с повече от 5 дни, или спре, или има опасност да спре да извършва дейността си,

Дружеството има право да прекрати всеки Договор без ущърб на всички други права или средства на защита, с които разполага, или незабавно да преустанови всякакви по-нататъшни доставки по Договора без да носи каквато и да е отговорност към Купувача, като ако стоките са доставени или потвърдени за доставка посредством "Потвърждение на Поръчка", но не са заплатени, цената им става незабавно дължима и платима, независимо от всички предишни споразумения или договорености между страните за обратното.

20. Грешки

Печатните и техническите грешки и пропуски в документите (включително в ценовите оферти), издадени от Дружеството, могат да бъдат коригирани от Дружеството.

21. Приложимо законодателство

По отношение на Договора, настоящите условия и всички ценови оферти, поръчки и приемания на поръчки ще се прилага българското право. Всички спорове, произтичащи от настоящия договор или свързани с него, включително спорове, произтичащи от или по отношение на неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или адаптирането му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Арбитражния съд към Българската търговско-промишлена палата в съответствие неговите правила за арбитражно производство.

22. Уведомления

Всички уведомления, молби, известия, искания или други документи по този Договор трябва да бъдат:

· в писмена форма и трябва да се връчат лично, с предплатена поща (или по куриер, ако се изпращат на адрес извън България) или по факс;

· ще се считат за получени, освен ако в Договора не е определено друго, както следва: в случай на изпращане по факс – при получаване на потвърждение от изпращача, че факсът е получен от получателя, а в случай на писмо – при връчване на ръка или след 5 работни дни, ако писмото е изпратено с предплатена поща или куриер; и

· и трябва да бъдат изпратени както следва:

o (I) на Дружеството на:

бул. Д-р Г.М.Димитров 79, София 1700, България

o (II) на мейл адреса на Дружеството на:

office@dancoindustry.com

o (III) на факс номера на дружеството на:

+359 2 446 2999

· на Доставчика на адреса, определен в съответната ценова оферта или на друг адрес или факс, за които получателят е уведомил изпращача, при условие, че известие за неизпълнение, незабавно/ускорено изпълнение или прекратяване ще се счита за надлежно предоставено, ако е връчено с препоръчана поща (предплатена поща с обратна разписка), телеграма, регистрирана електронна поща с уникален електронен подпис или чрез нотариус.

23. Прехвърляне и възлагане

Купувачът няма право да възлага или по друг начин да прехвърля своите права и/или задължения по този или друг Договор с Дружеството без предварителното писмено съгласие на Дружеството.