FLUID SEALING TECHNOLOGIES

for DEMANDING APPLICATIONS

YOUR CENTRAL & EASTERN EUROPEAN PARTNER

Terms & Conditions of Trade

Общи Условия за Покупка

където ДАНКО ИНДУСТРИ ООД е страната извършваща покупка, и/или е получател на Изделията, от Доставчик.

1. Дефиниции

1.1. “Договор за покупка” или "Договор за покупкопродажба" означава всяка поръчка, заявка, поръчка за изработка, инструкция за доставка или подобен договорен документ, одобрен и издаден от Страните, заедно със настоящите Общи Условия за Покупка - както и всички други документи - съставляват неразделна част от Договора за покупкопродажба на ДАНКО ИНДУСТРИ ООД.

1.2. “Изделия” означава компонентите и/или услугите (включително и частични спедиции на Изделия), описани в Договора за покупкопродажба.

1.3. "ДАНКО ИНДУСТРИ" ООД , идентифицирано чрез ДДС: BG201536526 е Филиалът-Купувач.

1.4. "Доставчик" означава страната по договора, осигуряваща Изделията.

2. Обвързващ договор за покупкопродажба

2.1. Договорите за покупкопродажба са обвързващи само ако са изготвени или потвърдени писмено от ръководството на ДАНКО ИНДУСТРИ ООД. Настоящите Срокове и условия за покупкопродажба стават неразделна част от Договора за покупкопродажба между Страните, след като последният е бил одобрен и приет от ДАНКО ИНДУСТРИ ООД.

2.2. Изделия, доставени без наличие на писмен Договор за покупкопродажба не са обвързващи за ДАНКО ИНДУСТРИ ООД по каквато и да било начин и няма да бъдат извършени плащания по тях, включително и ако Изделията са доставени по молба на служител на ДАНКО ИНДУСТРИ ООД.

2.3. Сроковете и условията на Доставчика не важат, дори ако ДАНКО ИНДУСТРИ ООД не представи изрично възражение срещу тях. Извършване на плащане или приемане на Изделия от страна на ДАНКО ИНДУСТРИ ООД не означава приемане на каквито и да било други условия, освен настоящите Срокове и условия или Договор за покупкопродажба, включен между Страните.

3. Опаковка, спедиция и доставка

3.1. Доставчикът следва надлежно да опакова, маркира и транспортира Изделията, както и да осигури цялата документация, изисквана от ДАНКО ИНДУСТРИ ООД, чрез спедитори, опериращи в, и оторизирани от властите в държавата-дестинация.

3.2. Освен ако не е посочено друго в Договора за покупкопродажба, Изделията следва да бъдат доставени при условия DDP на адреса на ДАНКО ИНДУСТРИ ООД, съгласно последното издание на ICC INCOTERMS.

3.3. Сроковете са от съществено значение, а договорените дати на доставка за обвързващи. Ако Доставчикът, по каквато и да било причина, не спази графика за доставка или друго изискване на ДАНКО ИНДУСТРИ ООД, то ДАНКО ИНДУСТРИ ООД, по свое собствено усмотрение, може да предприеме съответни корективни мерки и компенсации, за сметка на Доставчика.

3.4. В случай, че Доставчикът не успее да спази договорените дати за доставка, ДАНКО ИНДУСТИРИ ООД може по свое усмотрение (i) или да наложи глоба от 5% от доставната цена върху забавената част от доставката, за всяка започнала седмица, до максимум 25% от общата покупна цена за всички доставки по Договора за покупкопродажба, или (ii) да търси финансова отговорност на Доставчика за всички разходи, щети и загуби, причинени на ДАНКО ИНДУСТРИ ООД, в резултат на забавена доставка.

4. Цена и условия на плащане

4.1. Цената на доставяните Изделия е тази, договорена в Договора за покупкопродажба.

4.2. Освен ако не е посочено друго в Договора за покупкопродажба, покупната цена: (i) е фиксирана, като не се допускат едностранни промени в цената (ii) е без ДДС, но с включени всички други приложими данъци, такси и мита; и (iii) включва складово съхранение, обработка, опаковане и други разходи и такси на Доставчика.

4.3. Освен ако не е договорено друго, ДАНКО ИНДУСТРИ ООД заплаща Изделията в срок от 90 (деветдесет) дни от известието за доставка на Изделията и получаване на надлежно издадена и неоспорена фактура.

4.4. Доставчикът гарантира, че цените на Изделията, продавани на ДАНКО ИНДУСТРИ ООД са също толкова изгодни, колкото и предложните от Доставчика на всеки други Клиент за Изделия от същия клас, качество и подобно количество.

4.5. Плащането на Изделията не следва да се тълкува като приемане на несъответстващи Изделия, нито ограничава или засяга някое от правата на компенсация на ДАНКО ИНДУСТРИ ООД.

4.6. Фактурите трябва да съдържат наименованието на Доставчика, съответния номер на поръчка, периодът, за който се отнася фактурата, както и банковите детайли на Доставчика за извършване на плащане.

5. Декларация и инспекция

5.1. Всички Изделия следва да отговарят на спецификациите на ДАНКО ИНДУСТРИ ООД, както и на всички действащи закони, нормативни актове и изисквания.

5.2. Доставчикът следва да спазва задълженията си по Регламента REACH на ЕС за химическите вещества, като гарантира това пред ДАНКО ИНДУСТРИ ООД.

5.3. Всички Изделия трябва да бъдат придружавани от декларация за съответствие, заедно с всички законови изисквани документи, включително и анализ на степента на риска.

5.4. Приемането на Изделията не следва да се тълкува като приемане на несъответстващи Изделия, нито ограничава или засяга някое от правата на компенсация на ДАНКО ИНДУСТРИ ООД.

6. Промени

6.1. ДАНКО ИНДУСТРИ ООД си запазва правото да отмени всяка недоставена част от Изделията, или да поиска промяна на Изделията и доставката им, включително опаковката, изискванията за изпитване, дата на спедиция, или времето и мястото на доставката.

6.2. Доставчикът следва в срок от десет (10) работни дни от получаването на искане за промяна, да уведоми писмено ДАНКО ИНДУСТИРИ ООД, дали такава промяна ще засегне разходите или графика, като представи и съответните доказателства и обосновка. В случай, че ДАНКО ИНДУСТРИ ООД поиска промяна въз основа на молба от Доставчика, то ДАНКО ИНДУСТРИ ООД и Доставчикът следва да договорят, в дух на добра воля, справедлива корекция на цената (повишение или намаление), промяна в сроковете и условията на спедиция и доставка, или други подходящи промени.

7. Гаранции

7.1. В допълнение към други преки и косвени гаранции по закон, или възникващи по друг начин, Доставчикът гарантира на ДАНКО ИНДУСТРИ ООД, че има безупречна търговска репутация, изградена въз основа на предоставяните Изделия, както и че Изделията: (i) са нови; (ii) без учредени залози и тежести върху тях; (ii) отговарят на всички спецификации, чертежи, мостри и други описания, предоставени от ДАНКО ИНДУСТРИ ООД, или предлагани от Доставчика; (iii) са без конструктивни дефекти (доколкото са проектирани от Доставчика), нито имат дефекти в материалите или изработката; (iv) имат търговско качество; (v) са пригодни за целите на приложенията, предвиждани от ДАНКО ИНДУСТРИ ООД, ако са известни на Продавача; (vi) отговарят на всички действащи закони и нормативи в страната на производство и доставката им (vii) не нарушават патентни или интелектуални права на трети страни.

7.2. Гаранционният период следва да бъде по-дългия от двата: (а) две години от датата, на която ДАНКО ИНДУСТРИ ООД извърши приемане на Изделията, или (b) този, определен съгласно действащото законодателство.

8. Неустойки и компенсации

8.1. Доставчикът приема да обезщети, да понесе отговорността самостоятелно и да не търси такава от ДАНКО ИНДУСТИРИ ООД и от неговите партньори и филиали във връзка с всички разходи, такси, глоби, щети (преки, косвени, последващи, наказателни или други), адвокатски такси и други отговорности и задължения, независимо от техния характер, възникващи във връзка с иск, цялостен или частичен, свързан с: (i) Дефект или несъответствие на Изделията; (ii) Несъответствие на Доставчика с някой от поетите от него ангажименти, гаранции или задължения по Договора за покупкопродажба; (iii) Небрежност или неизправност на Доставчика във връзка с проектирането или производството на Изделията; (iv) Каквито и да било щети върху околната среда, разливи или изпускане на емисии опасни отпадъци или вещества поради дефект или конструктивно несъответствие на Изделията; или (v) Нарушаване (включително косвено или стимулиране към нарушаване) на Интелектуални Права, свързани с Изделията, предоставяни от Доставчика.

9. Прекратяване

9.1. ДАНКО ИНДУСТРИ ООД може да прекрати Договора за покупкопродажба изцяло или частично, с писмено уведомление (i) тридесет (30) дни след изпращане на писменото уведомление; (ii) незабавно при неизправност.

9.2. Доставчикът е в неизправност ако (i) наруши която и да е гаранция или друга разпоредба на Договора за покупкопродажба; (ii) не успее да достави, или има заплаха да не достави Изделията съгласно с Договора за покупкопродажба; (iii) извърши преотстъпване на права и задължения в полза на кредитори, или има започната процедура по несъстоятелност срещу него, или е Доставчикът е обявил такава.

10. Ограничена отговорност

10.1. В никакъв случай ДАНКО ИНДУСТРИ ООД не носи отговорност за преки или косвени загуби, разходи, щети, загуба на печалби, глоби или други преки или косвени наказания или щети и отговорност, причинени на Доставчика или негов филиал или представители, в резултат на прекратяване на Договора за покупкопродажба от страна на ДАНКО ИНДУСТРИ ООД.

11. Застраховка

11.1. Доставчикът гарантира, че има надлежно застрахователно покритие, осигурено от първокласен застраховател, за обща отговорност и във връзка с изделията, произвеждани по Договора за покупкопродажба. Лимитите по такава застраховка трябва да бъдат равни на поне десетократно цената по Договора за покупкопродажба на Изделията, но не по-малко от 5 милиона евро. Освен ако изрично не е отменено от ДАНКО ИНДУСТРИ ООД, то компанията следва да бъде вписана като допълнително застраховано лице в такива полици.

11.2. В срок от 10 работни дни от сключването на Договор за покупкопродажба, Доставчикът ще достави на ДАНКО ИНДУСТРИ ООД сертификат от направена застраховка, която е обосновано приемлива за ДАНКО ИНДУСТРИ ООД, и удостоверяваща сумата на покритието, номера на полицата, датата на валидност, както и доказваща, че ДАНКО ИНДУСТСРИ ООД е допълнителното застраховано лице.

11.3. Доставчикът, от свое име и от това на застрахователите, неотменимо се отказва от всяко право на суброгация срещу ДАНКО ИНДУСТРИ ООД във връзка с каквато и да било отговорност и разходи по отношение на трети страни.

12. Прихващане

12.1. ДАНКО ИНДУСТРИ ООД има право да извършва прихващане на всякакви суми платими от ДАНКО ИНДУСТРИ ООД на Доставчика, независимо от основанията и във връзка със суми, платими от ДАНКО ИНДУСТРИ ООД по Договора за покупкопродажба.

12.2. Всички права и обезщетения по отношение на ДАНКО ИНДУСТРИ ООД по Договора за покупкопродажба са кумулативни, с и в допълнение към други законови и справедливи обезщетения, на които ДАНКО ИНУДСТРИ ООД има право.

13. Ограничаване на преотстъпването на права и задължения

10.1. Доставчикът няма право да преотстъпва, прехвърля или предоставя на подизпълнители никое от задълженията си към ДАНКО ИНДУСТРИ ООД, на каквато и да било трета страна, включително и без ограничение, задължението да извърши доставка на Изделията.

14. Делимост на клаузите

14.1. Договорът за покупкопродажба следва да се тълкува съгласно всички действащи закони. Ако някоя от разпоредбите на Договора за покупкопродажба се окаже несъвместима с действащите законови изисквания, то такава разпоредба ще се счита за нищожна, без да засяга валидността и действието на останалите разпоредби в него.

15. Конфиденциалност

15.1. Договорът за покупкопродажба, както и цялата търговска информация и технически данни, предоставени от ДАНКО ИНДУСТРИ ООД по него, следва да бъдат считани за конфиденциални от Доставчика и не могат да бъдат разкривани на трети лица, освен на онези служители и филиали, които се нуждаят от такава информация с цел изпълнение на Договора за покупкопродажба. Доставчикът трябва да получи от ДАНКО ИНДУСТРИ ООД предварително писмено съгласие преди да огласи публично търговските си връзки с ДАНКО ИНДУСТРИ ООД.

16. Форсмажор

16.1. Нито ДАНКО ИНДУСТРИ ООД, нито Доставчикът носят отговорност един пред друг в случай на неизпълнение на задълженията си по Договора за покупкопродажба, ако това се дължи на причини извън техния контрол (Форсмажор), като Форсмажорните събития включват, без да се ограничават до, природни бедствия, граждански неподчинения, пожари, бури или наводнения, действия на международни правителствени, федерални или местни власти, органи и институции (Публичните Власти), липса на транспортни възможности за спедиция, блокади, стачки или други търговски спорове, прекъсване на комуникационните връзки или оборудване за обработка на данни.

6.2. Ако ДАНКО ИНДУСТРИ ООД или Доставчикът ("Засегнатата страна") бъдат засегнати от Форсмажорно обстоятелство: (i) Засегнатата Страна следва да уведоми другата за настъпването на Форсмажорно обстоятелство, в писмен вид, при първа практическа възможност, като положи обосновани усилия да смекчи последиците от такова форсмажорно обстоятелство, включително но без да се ограничава до справедливо и равнопоставено разпределение на останали наличности изделия, в изпълнение на Договора за покупкопродажба; (ii) ако Форсмажорните обстоятелства бъдат отменени, страните следва да подновят изпълнението на задълженията си във възможно най-кратки и практически обосновани срокове; (iii) ако Форсмажорните обстоятелства продължат за срок от повече от тридесет (30) дни, ДАНКО ИНДУСТРИ ООД (а не Доставчика) има право да прекрати Договора за покупкопродажба, без да носи каквито и да било последствия или отговорност, с изключение на останали Изделия, доставени до, или в процес на доставка до ДАНКО ИНДУСТРИ ООД.

17. Корпоративна етика

17.1. Мисията и Визията на ДАНКО ИНДУСТРИ ООД е налична за Доставчика на уеб страницата на ДАНКО ИНДУСТРИ ООД (www.dancoindustry.com) а Доставчикът приема, че ще ги спазва и включи в своите условия и методи на извършване на бизнеса си, като спазва правилата за честна конкуренция, без да използва нелоялни практики, както и че ще провежда бизнеса си съгласно този кодекс.

18. Водещо законодателство и юрисдикция

18.1. Освен ако не е договорено друго, Договорът за покупкопродажба ще се ръководи от законите в държавата, в която е седалището на Доставчика. Конвенцията на ООН за Международните Договори за Покупкопродажба (CIGS) няма да се прилага по отношение на този Договор за покупкопродажба.

18.2. Всякакви спорове или несъгласия, възникващи от или във връзка с този Договор за покупкопродажба, които не са били уредени в дух на разбирателство между страните, ще се внасят в съдилищата имащи съответната юрисдикция в страната в която е седалището на Доставчика.

19. Уведомления

Всички уведомления, искания или други документи по Договора следва:

· да бъдат в писмен вид, доставени лично или с обратна разписка (по куриер ако се изпращат на адрес извън България) или чрез факс;

· ще се считат за надлежно получени, освен в случаите, в които са изпратени по факс както е предвидено в Договора, при получаване от страна на изпращача на потвърждение или обратната разписка за доставка, а ако е чрез писмо, когато е лично доставени или 5 Работни Дни след получаване на обратна разписка от пощенската служба или куриера; и

· да се изпращат съгласно посочените тук изисквания:

o (I) на адреса за кореспонденция на Компанията:

бул. "Г. М. Димитров" 79, София 1700, България

o (I) на имейл адреса на Компанията:

office@dancoindustry.com

o (III) на факса на Компанията:

+359 2 446 2999

· или на такъв друг адрес или факс номер, какъвто получателят е посочил писмено на изпращача, при условие, че уведомления относно неизправност, ускоряване или прекратяване на дейността ще се считат за надлежно връчени, ако са получени с обратна разписка, телеграма, регистрирана електронна поща с електронен подпис или чрез нотариално заверено уведомление.